• Het stadspark in 2015.

    Jos van Rooijen

Belangengroep Stadspark Hoofddorp stopt: 'Onze taak zit er op'.

HOOFDDORP De leden van de werkgroep van de Belangengroep Stadspark Hoofddorp stoppen met hun activiteiten: 'Onze taak zit er op'.

Woordvoerder Dimph Pullens: "Onze doelen zijn in grote lijnen gerealiseerd. Het groengebied De Fruittuinen en het Wandelbos zijn ontwikkeld tot het stadspark van Hoofddorp, waarbij een aantal aanpassingen al zijn uitgevoerd en er nog andere worden voorbereid. Blijft het feit dat er steeds ontwikkelingen (zullen) zijn waar we toch graag bij betrokken zijn. Ik denk aan de bomenkap, maar zoals bekend is er inmiddels een groep bewoners bezig om de ontwikkeling van Hyde park kritisch te volgen. En dat betreft ook de bomenkap die bedoeld is voor het aanleggen van nutsvoorzieningen in Hyde park."

"Kortom, wij willen de Belangengroep opheffen, de website - waar steeds voor betaald moet worden - offline halen en net als u de ontwikkelingen op de voet volgen als privépersoon. Dat laatste kan ook gebeuren door straks, als de oprichting ervan rond is, sympathisant te worden van de nieuwe stichting die de ontwikkeling van de Loods in De Fruittuinen en omgeving vorm gaat geven. Voelt iemand ervoor om als sympathisant voor de nieuwe stichting te worden genoteerd dan willen wij van de werkgroep - als laatste wapenfeit - de aanmeldingen verzamelen en overdragen aan dat bestuur. Het zal hen helpen in hun communicatie naar de omgeving en andere belangstellenden. Tevens kunnen zij bij het vormen van een klankbordgroep of een ander inspraakorgaan vrij snel geïnteresseerden bereiken."

"Wij denken dat de Belangengroep Stadspark Hoofddorp een belangrijke rol heeft kunnen spelen bij de ontwikkeling van het groengebied dat ons allen zo dierbaar is. Soms moest er hard aan de boom worden geschut om ons doel te bereiken, maar het was overwegend een goed proces van participatie met andere stakeholders, waarbij de gymzaal en de sfeer die daar geschapen werd in ieder geval positief heeft bijgedragen. Zoals gezegd, we moeten alert blijven; tijden veranderen, plannen veranderen, ambtenaren worden opgevolgd, besturen veranderen, politieke spelletjes worden weer gespeeld. "

"Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage aan het proces. Met respect danken we de Groengroep die met zoveel inzet al jaren zich niet alleen bezig houdt met met de inrichting van het groengebied, maar zelfs voortdurend onderhoudswerk doet in De Fruittuinen. Door de nieuwe projectleider van de gemeente werd deze burgerlijke inbreng uniek genoemd. Chapeau! We hebben heel goed met jullie kunnen samenwerken aan ons gemeenschappelijke doel."

Wie toestemming geeft om zijn of haar mailadres beschikbaar te stellen aan het bestuur van de nieuwe stichting ten behoeve van het vormen van een sympathisantenbestand rond de nieuwe stichting die door de gemeente is geïnitieerd, kan zich melden via info@stadsparkhoofddorp.nl.