• Veel Badhoevedorpers zien geen toekomst meer in participatie.

    Eigen foto

Participatie opnieuw onder vuur

BADHOEVEDORP – Tijdens de openbare Dorpsraadvergadering van afgelopen maandag werd pijnlijk duidelijk dat de gemeente en de VDB niet dezelfde taal spreken. Gebiedsmanager Rik Rolleman, die als toehoorder bij deze avond aanwezig was, reageerde op de uitleg die aan de zaal werd verstrekt over het vertrek van de VDB uit de locatiegerichte begeleidingsgroep Centrum. In de discussie die erop volgde werd het af en toe een welles-nietes-spel, waarop een van de aanwezigen beide partijen opriep om het bij te leggen en constructief aan het werk te gaan. Aanwezigen vroegen de gemeente ook om een visie op een 'dorps karakter' te ontwikkelen. 'In de plannen is nu opgenomen dat er hoogbouw komt, 3 supermarkten en een dorpsplein met busbaan. Dat past toch niet bij een dorp?'

De oplopende wederzijdse irritaties leidden eerder tot het vertrek van de VDB uit de participatie. 'Wethouder Reneman stelde ons voor de keus: of geen openbare avond houden waarbij wij plannen wilden delen met de aanwezigen of geen deel meer uitmaken van de participatie. Het bestuur heeft voor het laatste gekozen.' Consequentie daarvan is dat Reneman de VDB de wacht heeft aangezegd voor deelname aan de gehele participatiestructuur. Voor de VDB was het verzoek om informatie niet te delen een onmogelijk verzoek.

'Wij hebben alleen gedaan wat wij al jaren doen, en dat is wat ons bekend is delen met onze leden en het dorp,' vertelt de voorzitter van de VDB, Anne Marie Kamevaar-Kegel. Reneman licht toe waarom dit nu opeens een struikelblok was. 'De dorpsraad is gedurende haar deelname aan de participatie met nog niet openbare plannen over het centrum naar buiten getreden voordat de gemeente met deze plannen naar buiten kon treden. Ondanks dat de gemeente de dorpsraad hierop heeft aangesproken ging de dorpsraad hiermee door. Inwoners en ondernemers zien geen verschil tussen de bijeenkomsten van de dorpsraad en de formele inspraakmogelijkheden van de gemeente.'

Evenals de VDB heeft ook de Business Club Badhoevedorp (BCB) het initiatief genomen om uit de begeleidingsgroep Centrum te stappen. Voorzitter Peter Verdaasdonk licht toe wat de beweegredenen voor de BCB zijn. 'Wij zijn van mening dat de participatie niet goed loopt. De input vanuit de begeleidingsgroep wordt niet adequaat in acties omgezet. Daarnaast wordt maar een zeer beperkt deel van Badhoevedorp in de participatie meegenomen. Als ondernemers zijn wij integraal deel van de leefgemeenschap in het dorp en willen we dat die gemeenschap ook wordt gehoord.' Wethouder Reneman legt uit dat de begeleidingsgroep een brede samenstelling kent, omdat het centrum van Badhoevedorp voor het hele dorp is en een breed perspectief verdient.

'Niet alles wat wordt ingebracht in de Begeleidingsgroep kan gehonoreerd worden, bijvoorbeeld de wens om ondergronds te parkeren. Zolang parkeren in Badhoevedorp gratis is, is het onmogelijk om een ondergrondse parkeergarage in de plannen op te nemen.' Op uitnodiging van Reneman heeft Verdaasdonk een gesprek gehad. 'Reneman betreurde het dat we niet vóór ons besluit zijn komen praten en gaf ook aan nog eens goed te willen kijken naar de participatie. Hij heeft de BCB een op maat gesneden overleg en participatieprogramma aangeboden. Wij hebben benadrukt dat het inhoudelijk en effectief moet zijn: waar kunnen we wèl over praten en waarover niet. Laten we daar duidelijk over zijn en maak het ook inzichtelijk, daar krijg je ook meer draagvlak mee,' aldus Verdaasdonk.

Over de participatiestructuur, die vorig jaar werd vernieuwd, zegt de wethouder: 'De gemeente is tevreden over de nieuwe participatiestructuur met het Platform Dorp en de locatiegerichte begeleidingsgroepen voor de gebiedsontwikkeling. De structuur is aanzienlijk versimpeld en er wordt constructief gewerkt.' De uitgangspunten voor de participatie zijn, volgens de VDB, zoals de gemeente het graag ziet: 'Het gaat om het maken van betere plannen, het krijgen van draagvlak en het voorkomen dat zienswijzen worden ingediend.' Volgens de wethouder hebben alleen de VDB en de BCB de begeleidingsgroep verlaten. Aanwezigen gaven echter aan dat er van de aanvankelijk 15 deelnemers de laatste vergadering nog maar 5 over waren.

Ondanks de klaarblijkelijke meningsverschillen geven zowel BCB als VDB aan met de gemeente in overleg te willen blijven, en ook de wethouder heeft aangegeven die intentie te hebben.

Reactie wethouder Reneman

Reneman vindt het onwenselijk dat de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) met nog niet openbare plannen over het centrum naar buiten is getreden. 'Inwoners en ondernemers zien geen verschil tussen de bijeenkomsten van de dorpsraad en de formele inspraakmogelijkheden van de gemeente.'

Op de motieven van de Business Club Badhoevedorp (BCB) voor terugtrekking zegt Reneman: 'Niet alles wat wordt ingebracht in de Begeleidingsgroep kan gehonoreerd worden, bijvoorbeeld de wens om ondergronds te parkeren. Zolang parkeren in Badhoevedorp gratis is, is het onmogelijk om een ondergrondse parkeergarage in de plannen op te nemen.'

De nieuwe participatiestructuur krijgt van de vertrokken deelnemers veel kritiek. 'De gemeente is tevreden over de nieuwe participatiestructuur met het Platform Dorp en de locatiegerichte begeleidingsgroepen voor de gebiedsontwikkeling. De structuur is aanzienlijk versimpeld en er wordt constructief gewerkt.'

Of voor de bewoners een echte co-creatie of meebeslissingsrol is weggelegd is projectafhankelijk. 'Elk project kent zijn eigen participatietrede. Er zijn projecten waar inwoners alleen worden geïnformeerd. Bij het ontwerp van het park langs de Papegaaiestraat is er sprake van co-creatie met bewoners. Hierbij liggen echter ook al zaken vast (budget). Ook is het afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt: bij de start van de planvorming is vaak meer ruimte voor participatie dan bij een uitwerking van plannen waarvan de kaders al eerder zijn vastgelegd.'