Provincie steunt fusie buurgemeenten

HAARLEM De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit hebben gedeputeerde Staten geschreven in een concept-brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude besloten om in haar geheel met een andere gemeente te fuseren. De gemeente heeft na een intensief proces met haar inwoners, belangenorganisaties en omliggende gemeenten besloten om te fuseren met Haarlemmermeer.

In april van dit jaar hebben de raden van beide gemeenten hun herindelingsadvies vastgesteld. Hierin zijn de zienswijzen verwerkt, die eerder op het ontwerp zijn ingediend. Op het ontwerp zijn 237 zienswijzen binnengekomen. Daarvan zijn 223 afkomstig uit Spaarndam-Oost. 194 zienswijzen ondersteunen het herindelingsplan. In 17 zienswijzen wordt bepleit Spaarndam-Oost door middel van een grenscorrectie te voegen bij Haarlem. Ook de gemeente Haarlem bepleit dat. In 6 zienswijzen wordt ervoor gepleit om Spaarndam-West ook bij de nieuw te vormen gemeente Haarlemmermeer te voegen.

Gedeputeerde Jack van der Hoek van bestuurlijke samenwerking: "Ik waardeer het zeer dat het initiatief voor de fusie door de gemeente zelf is genomen."

GS hebben het herindelingsadvies getoetst aan 5 criteria. Dit zijn dezelfde criteria waar het kabinet gemeentelijke herindeling aan toetst. GS zijn onder meer van mening dat overtuigend is beargumenteerd dat er een goed en transparant proces is gevolgd, op basis waarvan de raad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude unaniem heeft gekozen voor een ongedeelde fusie.

Om deze redenen gaan GS niet in op het verzoek van de dorpsraad Spaarndam-Oost van 8 mei om zelf een volksraadpleging onder de inwoners van dit dorpsdeel te houden. GS zijn het eens met beide gemeenten om het herindelingsadvies niet te wijzigen door een grenscorrectie op te nemen. Zij zijn van mening dat er sprake is van ruim voldoende draagvlak voor een ongedeelde fusie van de gemeente met de gemeente Haarlemmermeer.

Op 12 juni worden Provinciale Staten over de zienswijze van GS in de commissievergadering gehoord. GS stellen hun zienswijze eind juni definitief vast.