• De jeugdzorg staat al een tijdje onder druk. Jeugdzorgwerkers demonstreerden begin dit jaar in Den Haag .

    ROBINUtrecht

Steun college Haarlemmermeer voor noodkreet Jeugdzorg

HAARLEMMERMEER Het college van Haarlemmermeer (VVD, HAP, CDA en PvdA) staat achter de petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de tekorten in de gemeentelijke jeugdzorg. De petitie wordt gecoördineerd door de gemeente Opsterland en ondertekend door gemeentecolleges in het land. In de petitie wordt de noodzaak voor het rijk om financieel over de brug te komen onderbouwd.

In een eerdere brief van de VNG werd de noodklok al geluid. De tekorten in de jeugdzorg lopen enorm op en worden inmiddels landelijk geraamd op een tekort van ruim 1 miljard euro. Het gaat om een structureel probleem dat vanaf 2017 speelt. Toen werden de eerste tekorten in de jeugdzorg zichtbaar. De tekorten lopen jaarlijks op door onder andere de toename in de hulpvraag en de zorgzwaarte van cliënten. Daarbij is de invloed door gemeente op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en is er sprake van een open-einde-regeling. Doordat de huidige financiële ondersteuning van rijk voor het sociaal domein onvoldoende en niet toereikend is, krijgen veel gemeenten de begroting voor 2020 financieel niet meer sluitend. Dit betekent weer dat men op zoek moet naar andere mogelijkheden om de zorg aan inwoners te kunnen bieden. Wat weer ten koste gaat van de gemeentelijke lasten, het voorzieningenniveau of de reserves.

Wethouder zorg en welzijn, Mieke Booij: "Het college van Haarlemmermeer herkent het beeld dat VNG schetst en ondersteunt de centrale petitie namens colleges van B&W van harte. Door ondertekening van de petitie steunt de gemeente Haarlemmermeer de strijd om meer geld voor jeugdzorg vanuit het rijk, en de open brief van de VNG en de brief van de 276 wethouders van de coalitiepartijen. Er moet boter bij vis. Haarlemmermeer wil de zorg en dienstverlening aan haar inwoners borgen. Het is een noodzakelijke noodkreet."

De verwachting is dat Haarlemmermeer ook tekort heeft op jeugdzorg. Exacte aantallen volgen in de rapportage aan de gemeenteraad via de Voorjaarsrapportage.