• BDU archief

De kiezer mag het zeggen

HOOFDDORP Op 21 november zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. In aanloop naar die datum leggen we de twaalf lijsttrekkers de komende vijf weken stellingen voor. De eerste stelling is: statushouders moeten niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Twaalf lijsttrekkers reageren op stellingen

Jurgen Nobel (VVD): "De VVD wil dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. De VVD vindt dat andere schrijnende gevallen zoals alleenstaande moeders met kinderen evenveel recht hebben op een sociale huurwoning. De VVD kan niet uitleggen dat andere schrijnende gevallen soms wel 10 tot 12 jaar moeten wachten. Terwijl statushouders direct een sociale huurwoning krijgen."

Marjolein Steffens-van de Water (HAP): "HAP is het eens met deze stelling. Het huisvesten van deze doelgroep (statushouders) is een verplichting voor de gemeente. De manier waaróp bepaalt de gemeente echter zelf. Wat HAP betreft krijgen statushouders niet automatisch voorrang op andere urgente doelgroepen, zoals dakloze (eenouder)gezinnen, jongeren en starters. Statushouders kunnen namelijk ook worden gehuisvest in niet-zelfstandige wooneenheden, zoals omgebouwde kantoorpanden."

Joost Koomen (D66): "Oneens. Verschillende groepen krijgen voorrang voor een sociale huurwoning als ze een urgentieverklaring hebben, waaronder statushouders. D66 is voorstander om dit beleid te handhaven. Statushouders zijn nieuwe Nederlanders die van de Rijksoverheid mogen blijven en een woning nodig hebben om te starten met integratie. Die integratie is in belang van zowel de statushouders zelf als van de inwoners in onze gemeente. In verhouding gaat het om zeer kleine aantallen. Voorrang wegnemen op basis van sentiment lost geen probleem op, maar creëert een nieuw probleem."

Mariëtte Sedee-Schuitemaker (CDA): "Voor het huisvesten van statushouders krijgen we halfjaarlijks een taakstelling van het Rijk. Daar kun je niet blij mee zijn, maar het moet wel worden uitgevoerd .Twee ontwikkelingen hebben tegelijk gespeeld te weten de crisis op de woningmarkt, waardoor een grote achterstand is opgelopen en een uitzonderlijk grote toestroom van asielzoekers, vooral uit Syrië. Velen hebben een status gekregen. Geen enkele gemeente kan de wettelijk verplichte taakstelling halen, als niet nu en dan een statushouder een urgentie krijgt."

Paul Meijer (Forza! Haarlemmermeer): "Forza! vindt al heel lang dat de voorrangsregel voor statushouders direct moet worden afgeschaft. Het valt niet uit te leggen dat een statushouder wel voorrang krijgt op een sociale huurwoning en een moeder met kinderen die dakloos is niet. Forza! vindt dat statushouders, net als iedere andere inwoner, gewoon op hun beurt moeten wachten. De gemeente heeft geen achterstand meer in het huisvesten van statushouders. De Rijksboete, waar de PvdA-wethouder telkens mee dreigde, blijkt ook niet te bestaan."

Mieke Booij-van Eck (PvdA): "Oneens. Naast regulier woningzoekenden en urgenten hebben ook statushouders die in onze gemeente komen wonen recht op een woning. Zeker wanneer er sprake is van gezinshereniging, is een eigen woning noodzakelijk. Dit zorgt er namelijk voor dat je weet dat je erbij hoort, waardoor je zo snel mogelijk deel kunt nemen aan onze samenleving. Een gelijke verdeling tussen alle urgenten zou op zijn plaats zijn, maar schaarste blijft moeilijk te verdelen. Dus: bouwen, bouwen, en nog eens bouwen!"

Maaike Ballieux-Hamel (GroenLinks): "Niet mee eens. Er is in onze gemeente een groot tekort aan sociale huurwoningen. Daarom wil GroenLinks dat veertig procent van alle nieuwe woningen in de sociale huursector valt. Zo lossen we de woningnood op voor iedereen. GroenLinks wil dat Haarlemmermeer statushouders gastvrij ontvangt en hen de kans biedt om hun leven opnieuw vorm te geven. Een woning is daarvoor een voorwaarde. Zonder urgentie moeten statushouders langer in het AZC blijven waardoor hun inburgering niet op gang komt. Dit is ongewenst."

Koos de Vries (ChristenUnie-SGP): "Statushouders zijn mensen die toestemming hebben gekregen om zich in Nederland te vestigen (vluchtelingen).Het is van groot belang dat zij snel kunnen settelen in onze samenleving en een bijdrage daaraan kunnen gaan leveren, zoals velen de afgelopen decennia ook hebben gedaan. Goedkope huurwoningen moeten naar onze mening beschikbaar komen voor iedereen die daar gezien zijn of haar situatie voor in aanmerking komt, zonder onderscheid naar 'soort' groep. Dat houdt dus in dat bij statushouders én bij anderen in gelijke mate moet worden gekeken naar de urgentie."

Hans Spijker (Een Haarlemmermeer): "Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) hebben dezelfde kansen als iedereen die op een wachtlijst staan met uitzondering van noodgevallen. Dus krijgen zij géén voorrang meer voor sociale huurwoningen!"

Rinus Beusenberg (SRH): "SRH vindt het schandalig dat de raad door wethouder Horn is voorgehouden dat de gemeente sociale huurwoningen onder dwang van boetes, aan statushouders gegeven dienden te worden.De fractie van SRH heeft meerdere malen aangegeven dat iedereen recht heeft op een woning, maar wel op een rechtvaardige manier, en dat is gewoon op je beurt wachten. Tientallen inwoners zijn daardoor gedupeerd en moeten onterecht nog langer op een woning wachten. Deze wethouder dient daarvoor op te stappen."

Anneke van der Helm (CDVP): "Niet mee eens. Wij zijn niet voor een voorkeursbehandeling van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Deze groep mag alleen in uitzonderlijke situaties voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Als statushouders aan een gemeente worden toegewezen, heeft de gemeente als taakstelling deze vluchtelingen te huisvesten. Anders wordt dit door het provinciebestuur ingevuld en krijgt de gemeente de rekening gepresenteerd. Om dat te voorkomen is het voor de gemeente zaak deze statushouders zo snel mogelijk aan een woning te helpen."

Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer): "Voor een goede integratie is het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Een eigen woning is hiervoor een belangrijke basis. Afschaffing van de voorrang van statushouders is géén oplossing voor het drastisch inkorten van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de wachttijd gaat dan van 18 naar 16 jaar! Daarbij is het landelijk beleid de statushouders onderdak te bieden. Gebeurt dit niet dan zoekt de provincie onderdak voor ze, de kosten zijn voor de gemeente. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!"

STEM
Deze week reageren de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op de eerste van vijf stellingen statushouders moeten niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Ben jij het eens of oneens met deze stelling? Breng HIER je stem uit!